EN | GR
+123 456 7890
10:00 - 19:00

Τι είναι το CRS και ποιους κάτοικους εξωτερικού αφορά; Ο πλήρης οδηγός κατανόησης

Τι είναι το CRS (Common Reporting Standard / Κοινό Πρότυπο Αναφοράς)

Τα τελευταία χρόνια, κυβερνήσεις και οργανώσεις σε όλο τον κόσμο έχουν προωθήσει την ανάγκη ύπαρξης παγκόσμιας φορολογικής διαφάνειας, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της φοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο αυτό, και σε απάντηση του αιτήματος της ομάδας των είκοσι (G20), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εξέδωσε το σύστημα CRS (Κοινό Πρότυπο Αναφοράς), προκειμένου να συλλέγει και να ανταλλάσει αυτόματα πληροφορίες λογαριασμών των φορολογουμένων όλων των χωρών.

Είναι κοινό στις μέρες μας οι φορολογούμενοι να κατέχουν  τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός της χώρας διαμονής τους, στοχεύοντας πολλές φορές στην απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων τους σε «φορολογικούς παραδείσους». Το CRS, με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής, δίνει λύση στο πως αυτού του είδους οι λογαριασμοί θα μπορούν να παρακολουθούνται. Πιο συγκεκριμένα, οι φορολογικές αρχές κάθε χώρας που συμμετέχει (96 μέχρι στιγμής) θα συλλέγουν πληροφορίες λογαριασμών των τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και θα τις διαβιβάζουν αυτόματα στις Εφορίες των χωρών φορολογικής κατοικίας του κάθε κατόχου λογαριασμού.

Το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στην ανεξάρτητη ελληνική εφημερίδα του Λονδίνου «Ελευθερία»

 

 

 

Με σκοπό την επίλυση κάθε πιθανής σας απορίας, στο παρακάτω κείμενο απαντάμε στις 8 πιο συχνές ερωτήσεις:

 

1. Πώς εφαρμόζεται το CRS;

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες (βλ. Παρακάτω, ερώτημα 2) των λογαριασμών των πελατών τους και τις διαβιβάζουν στις φορολογικές αρχές τους, οι οποίες με τη σειρά τους μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες με τις δικαιοδοσίες της φορολογικής τους κατοικίας (με βάση τα προσωπικά στοιχεία τους και το ΑΦΜ). Για το λόγο αυτό οι τράπεζες υποχρεούνται  να βεβαιώνονται για τη φορολογική κατοικία των κατόχων των λογαριασμών.

Η διαδικασία που ακολουθείται περιγράφεται στο παρακάτω διάγραμμα:

2. Τι είδους πληροφορίες θα ανταλλάσσονται;

  • Όνομα, διεύθυνση, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία και τόπος γέννησης
  • Αριθμός Λογαριασμού
  • Όνομα και αριθμός αναγνώρισης του αναφερόμενου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
  • Υπόλοιπο του λογαριασμού στο τέλος του σχετικού έτους
  • Κεφαλαιακά κέρδη (μερίσματα, τόκοι, κλπ.)

3. Τι σημαίνει ο όρος «φορολογική κατοικία»;

Η φορολογική κατοικία ενός φυσικού προσώπου είναι ο τόπος στον οποίο οφείλει να δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημα προς φορολόγηση. Τα κριτήρια ποικίλουν από χώρα σε χώρα, αλλά το κύριο και κοινό σημείο εξέτασης είναι η φυσική παρουσία και πιο συγκεκριμένα η φυσική παρουσία σε έναν τόπο για πάνω από 183, συναπτά ή διακεκομμένα εντός του εξεταστέου έτους και η ύπαρξη σχετικών αποδεικτικών εγγράφων για την απόδειξη της (ύπαρξη μόνιμης και κύριας κατοικίας, σύμβαση εργασίας, κλπ.).

4. Υπό ποιές συνθήκες ανοίγει ένας λογαριασμός υπό το CRS;

Για να ανοίξει κάποιος καινούριο τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να συμπληρώσει μια φόρμα αυτοπιστοποίησης, στην οποία και θα πρέπει να αναφέρει τον ΑΦΜ του. Στην περίπτωση ψευδούς δήλωσης στοιχείων, επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα.

5. Ποιο το καθεστώς για τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς;

Εάν ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός έχει θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες ώστε να εξασφαλίσει ότι η τρέχουσα κατοικία είναι ίδια με αυτή των αποδεικτικών στοιχείων που δόθηκαν κατά το άνοιγμα του λογαριασμού ή ακόμα και εάν έχει κρατήσει τα ίδια τα αποδεικτικά στοιχεία, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ως αποδεικτικό φορολογικής κατοικίας.

Σε άλλη περίπτωση, η τράπεζα έχει δικαίωμα να ζητήσει τη συμπλήρωση φόρμας αυτό-πιστοποίησης, ειδικά εάν ο κάτοχος του λογαριασμού εμφανίζεται ως φορολογικός κάτοικος σε πάνω από μια χώρες, στην οποία περίπτωση η τράπεζα έχει δικαίωμα να αποστείλει τις πληροφορίες του λογαριασμού σε όλες τις χώρες φορολογικής κατοικίας.

6. Πώς μπορεί κάποιος να αλλάξει φορολογική κατοικία; Είναι αυτόματη η διαδικασία;

Η αλλαγή φορολογικής κατοικίας δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία και δεν πρέπει να συγχέεται με την αλλαγή φυσικής κατοικίας ενός ατόμου, καθώς αντιθέτως, πρέπει να ακολουθηθούν ορισμένες διαδικασίες. Εύλογα συμπεραίνει κανείς ότι η έκδοση ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) δε σημαίνει επ’ ουδενί αλλαγή φορολογικής κατοικίας. Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα, εάν κάποιος εκδώσει ΑΦΜ σε οποιαδήποτε άλλη Εφορία πέρα από αυτήν των Κατοίκων Εξωτερικού μπορεί να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά έγγραφα για το αντίθετο.

Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογικός κάτοικος Ελλάδας επιθυμεί να μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να προσκομίσει στις ελληνικές φορολογικές αρχές αποδεικτικά έγγραφα όπως πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, σύμβαση μισθωτής εργασίας/μίσθωμα κατοικίας, τα οποία παράλληλα να αποδεικνύουν ότι έχει διαμείνει περισσότερες των 183 ημερών στο Ηνωμένο Βασίλειο το προηγούμενο έτος.

7. Γιατί κάποιος να αλλάξει τη φορολογική του κατοικία;

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία, ένας πολίτης πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος μίας μόνο χώρας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το παγκόσμιο εισόδημα του υπόκειται σε φορολογία σε όλες τις χώρες φορολογικής κατοικίας.

8.Πότε είναι υπόχρεος φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) στην Ελλάδα;

Αυτή η υποχρέωση προκύπτει όταν κάποιος αλλοδαπός φορολογικός κάτοικος αποκτά πραγματικό εισόδημα, φορολογητέο ή απαλλασσόμενο από φορολογία, από πηγές εντός Ελλάδας. Ένα εισόδημα θεωρείται πραγματικό όταν προέρχεται από πηγές όπως οι μισθοί, τα ενοίκια, τα κέρδη από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, τα συμφέροντα από τραπεζικούς λογαριασμούς κ.λπ.

Από την άλλη πλευρά, οι αλλοδαποί φορολογούμενοι δεν υποχρεούνται να καταθέτουν  δήλωση φορολογίας εισοδήματος εάν διαθέτουν δευτερεύουσα κατοικία, αυτοκίνητο ή αποφασίσουν να αγοράσουν οποιοδήποτε είδος ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, αν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία δεν παράγουν εισόδημα.

 

Σταμάτης Γκίνης

Certified Public Accountant

Personal Tax

ginis@personaltax.eu